ANBI-gegevens CvD Protestantse Gemeente Hummelo

A. Algemene gegevens

Naam ANBI :  CvD Protestantse Gemeente te Hummelo
Telefoonnummer :  06-51522944
RSIN/Fiscaal nummer Diaconie       :  824125071
KvK :  76556948
Website adres :  www.kerkhummelo.nl
E-mail :
:
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bezoekadres :  Dorpsstraat 22
Postcode :  6999 AD
Plaats :  Hummelo
Postadres :  Van der Hardt Abersonlaan 2
Postcode :  6998 AX
Plaats :  Laag-Keppel

De Protestantse gemeente te Hummelo is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven "een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten ". (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Hummelo.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 19 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: "Van U is de toekomst"

Op de website www.kerkhummelo.nl vindt u hier het beleidsplan 2021-2025 van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de 'Generale regeling rechtspositie predikanten'. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ' Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland'.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuíteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de
voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

BATEN EN LASTEN 2020 DIACONIE

  Begroot Rekening Rekening
  2021 2020 2019
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 3.300 3.573 3.523
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 1.000 1.096 1.154
Bijdragen van leden en anderen 1.000  1.308 2.200
Door te zenden collecten en giften 700 614 1.272
Totaal Baten A 6.000 6.591 8.104
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 400 451 417
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 800 343 884
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 800 827 798
Kosten beheer, administratie en archief 350 374 301
Rentelasten/bankkosten 200 192 186
Diaconaal werk plaatselijk 1.950 1.624 1.849
Diaconaal werk regionaal/landelijk 400 1.000 700
Diaconaal werk wereldwijd 1.600 2.000 1.750
Afdrachten door te zenden collecten en giften 700 614 1.227
Totaal lasten (A) 7.200 7.325 8.112
       
Operationeel resultaat (A) -1.200 -734 -8
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 128.846 -
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - 128.846 -
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -1.200 128.846 -8
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - -
Ontrekkingen bestemmingsfondsen - - -
Toevoegingen bestemmingsreserves - -128.846 -
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) - -128.846 -
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -1.200 -734 -8
   

Kerktoren Hummelo  

De kerktoren van Hummelo.

   

Groene Boekje  

Het Groene Boekje van de kerk in Hummelo

   

Beleidsplan  

Beleidsplan Protestanse gemeente Hummelo

   

Begraafplaats en tarieven  

Ingang begraafplaats Hummelo

   

Vrienden v.d. Hummelose Kerk  

Vrienden van de Hummelose Kerk

   

AVG  

   
© Protestantse gemeente Hummelo 2022